Proč se přihlásit

01

Prezentace

Chcete ukázat svým kolegům z jiných firem na čem pracujete a máte projekt, který není starší než 12 měsíců (projekt může být dokončený, nebo ve formě „work-in-progress“.)

02

Feedback

Chcete získat zpětnou vazbu od odborníků v oboru

03

Porovnání

Chcete si porovnat výsledky své práce s ostatními kolegy z oboru v rámci prezentace svého projektu na HREA Summitu

Průběh soutěže

01

Přihláška do soutěže – do 30.6

obsahuje :
I Základní informace o projektu a jeho podavateli
II Popis projektu · Výchozí situace, kterou projekt řeší. · Cílová skupina projektu (koho projekt ovlivní apod.). · Řešení a časový harmonogram projektu. · Situace, ve které se nyní projekt nachází.
III Zhodnocení projektu · Přidaná hodnota pro organizaci/úřad, zaměstnance apod. · SWOT projektu, co na projektu okolí ocenilo, obtíže při realizaci, kritická místa · Proč právě nyní firma ke změně dospěla, jaké okolnosti změnu podpořily. Jakým způsobem se podařilo HR přesvědčit management, že změna je nutná. Jak jste změnu „prodali“ ve firmě?

02

Prezentace projektu – zaslání prezentace do 31.8.2023

Rozsah: max 10 slidů, prezentace 15 minut. Prezentaci ve formátu PPT k soutěžnímu projektu je nutné zaslat v elektronické podobě. V prezentaci uveďte výchozí stav, proč jste k novému řešení přistoupili, jaký má přínos pro zákazníky HR a pro byznys firmy, (snížení nákladů, zvýšení kvality procesů, inovace nastavených HR procesů apod.), finanční náročnost, postup realizace.

03

Představení a hodnocení projektů porotou – září 2023

Projekty řešitelé představí porotě, která je bodově ohodnotí podle hodnotících kritérií a vybere vítěze v každé kategorii. Odborná porota má také možnost udělit „Cenu odborné poroty HREA“ za zvlášť přínosný projekt

04

Vyhlášení vítězů a prezentace všech přihlášených projektů na HREA Summitu – 26. 10. 2023

Na HREA Summitu řešitelé představí své projekty veřejnosti, jsou vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií a Odborná veřejnost svými hlasy udělí Cenu veřejnosti.

 

Dotazy vám ráda zodpoví Tereza Kůsová – tereza.kusova@pmf-hr.com

Hodnotící kritéria

Projekty jsou posuzovány odbornou porotou z těchto hledisek:
· Příspěvek projektu k naplnění strategického cíle, popřípadě cílů firmy.
· Obtížnost stanovených cílů projektu a jejich měřitelnost.
· Komplexnost a rozsáhlost řešeného tématu.
· Inovativnost řešení.